Organization Structure

 04:20 PM @ Thursday - 22 December, 2011
Đây là bài viết giới về cơ cấu tổ chức của Công ty (Tiếng Anh)

Để sửa đổi/cập nhật nội dung chính thức, bấm vào liên kết "Cập nhât" ở góc trên/bên phải.

Các nội dung về cơ cấu tổ chức cần có các tiêu chí sau: